lut

1

Park Narodowy Borów Tucholskich został utworzony w 1996 r. Obszar parku położony jest na południowym skraju historycznego Pomorza. Teren parku ukształtowany został w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Występują w nim głównie równiny sandrowe, wytopiska i rynny. W granicach parku znajduje się największe skupisko wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. Charakterystycznym elementem ukształtowania terenu są także rynny polodowcowe o przebiegu południkowym.
Na terenie tym odnotowano 640 gatunków roślin naczyniowych. Na terenie Parku Narodowego i otuliny łącznie odnotowano 807 gatunków. Do najstarszych składników flory parku zaliczamy relikty glacjalne, które dzisiaj charakteryzują się zasięgiem arktyczno-alpejskim, borealno-alpejskim i borealnym.
Na terenie parku występuje 37 gatunków ssaków w tym sarny i jelenie, a nawet wilki. Stwierdzono tu również obecność 100 gatunków ptaków, a w tym bociana czarnego, kormorana, głuszca i cietrzewia. Ponadto znajduje się tu 5 gatunków gadów i 11 gatunków płazów.

lut

1

Słowiński Park Narodowy utworzony został w 1967 roku. W 1977 włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery. Słowiński Park Narodowy położony jest na Pomorzu Środkowym, na Nizinie Gardnieńsko-Łebskiej, między Łebą i Rowami. Ponad połowę powierzchni parku stanowią wody jezior: Łebsko, Gardno, Smołdzińskie, Jezioro Dołgie Wielkie oraz Jezioro Dołgie Małe.
Duże są również tereny chroniące miejsca lęgowe i żerowiska ptaków. Należą do nich „Klukowe Łęgi”, „Gackie Łęgi”, Żarnowskie Łęgi”, czy „Gardnieńskie Łęgi”, gdzie ochronie podlegają miejsca lęgowe i miejsca żerowania i odpoczynku batalionów, biegusów, brodźców, kaczek, mew, rybitw, a także ptaków drapieżnych. Ochronie podlega specyficzna Wyspa Kamienna na Jeziorze Gardno – miejsce lęgów mewy srebrzystej i kormorana czarnego.
W Parku żyją również owady, na czele z rzadkimi motylami, chrząszczami i skoczogonkami,. Z płazów znajdziemy ropuchy i żaby, natomiast gady reprezentują jaszczurki, padalec i żmija zygzakowata. Z ssaków większych zobaczymy tutaj łosia, jelenia, sarnę, daniela i dzika, natomiast z małych lisa, gronostaja, jenota, borsuka, wydrę, piżmaka oraz bobra. Do osobliwości świata zwierzęcego należy zaliczyć pojawiające się czasami na plaży foki i morświny.
Największą atrakcją Słowińskiego Parku Narodowego są ruchome wydmy, które systematycznie, powoli zasypują wszystko, co spotkają na swej drodze.

lut

1

Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku w celu ochrony typowego krajobrazu pojezierzy młodoglacjalnych centralnej części Pojezierza Kaszubskiego.
Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony w 1978 roku w celu ochrony wybrzeża z Mierzeją Helską, Zatoką Pucką oraz jej zachodnim wybrzeżem. Ochronie podlegają torfowiska i lasy sosnowe.
Park Krajobrazowy Dolina Słupi został utworzony w 1981 roku w celu ochrony szczególnie cennych walorów krajobrazowych Doliny Słupi i okolicznych wzgórz morenowych.
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana został utworzony w 1985 roku w celu zachowania unikatowych w skali kraju walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych, wraz z wydmami i borem sosnowym.
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego został utworzony w 1993 roku w celu ochrony młodego krajobrazu polodowcowego: pagórków moreny czołowej, moreny dennej, rozległych pól sandrowych i licznych zagłębień po martwym lodzie, wypełnionych wodami jezior.  Obejmuje najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Pojezierza Iławskiego, w tym jezioro Jeziorak oraz Jezioro Jasne. Do województwa pomorskiego należy tylko niewielki skrawek tego Parku.
Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, w warunkach racjonalnego gospodarowania. Park składa się z dwóch rozległych kompleksów leśnych na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej.
Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 roku w celu ochrony rzeki Brdy z licznymi przełomami i meandrami oraz borami sosnowymi. Od roku 2010 znajduje się w strefie buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
Wdzydzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku w celu ochrony naturalnych ekosystemów wodnych, torfowiskowych i leśnych.
Zaborski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku w celu ochrony i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu północno-zachodniej części Borów Tucholskich.

lut

1

Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe: Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Borów Tucholskich, dziewięć parków krajobrazowych, 103 rezerwaty przyrody i 2472 pomniki przyrody.

hotele mazury,